I. ORGANIZATOR:

Fundacja Sancti Iosephi prowadząca Szkołę Podstawową i Liceum im. Św. Tomasza z Akwinu w Józefowie.

II. CELE:

 1. Promocja walorów rekreacyjno-turystycznych oraz inwestycyjnych, Powiatu Otwockiego oraz integracja wszystkich pokoleń mieszkańców powiatu Otwockiego szczególnie miast Józefowa, Otwocka i Karczewa.
 2. Popularyzacja lokalnej historii i wiedzy o dawnych inicjatywach gospodarczych.
 3. Propagowanie zdrowego trybu życia i profilaktycznych kontroli stanu zdrowia.
 4. Promocja i organizacja aktywnego trybu życia mieszkańców mająca na celu popularyzację biegania i marszów jako najprostszej formy aktywności fizycznej.

III.   TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS

8 czerwca 2019 r., w Józefowie.

 1. Biegi dla dzieci na dystansach 50 m, 150 m, 300 m na ulicy Piotra Skargi 13 (start o godz. 11:30)
 2. Bieg dla młodzieży na dystansie 1600 m, ze startem i metą na ulicy Piotr Skargi 13 (start o godz. 12:15)
 3. Bieg Piątka po Torze na dystansie 5 km, ze startem i metą na ulicy Piotra Skargi 13 (start o godz. 13:03)
 4. Marsz Nordic Walking na dystansie 5 km ze startem i metą na ulicy Piotr Skargi 13 (start o godz. 13:03)

IV. PROGRAM ZAWODÓW:

8 czerwca 2019 r. :

 • 8.30 – 12.30: Wydawanie numerów startowych, w kategoriach: Piątka po torze, Nordic Walking
 • 8.30 – 11.15: Wydawanie numerów startowych w biegach dla dzieci rozgrywanych na ulicy Piotra Skargi, na dystansach 50 m, 150 m, 300 m, 1600 m
 • 11.30 – Start Dzieci NAJMŁODSZYCH na dystansie 50 m
 • 11.45 – Start Dzieci na dystansie 150 m
 • 12.00 – Start Młodzików, na dystansie 300 m
 • 12:15 – Start Juniorów na dystansie 1600 m
 • 13.03 – Start dla kategorii Piątka po Torze
 • 13.05 – Start dla kategorii Nordic Walking

Dekoracja zwycięzców na bieżąco podczas zawodów.

V. TRASA

Trasa nieatestowana. Biegnie w większości drogami utwardzonymi.

 1. Piątka po Torze, Nordic Walking – 5 km: start i meta na ulicy Piotra Skargi 13 w Józefowie, dalej ulicami: Cicha, Lelewela, Szeroka, Wawerska, Wawerska 31 – punkt nawrotowy, na wysokości dawnego dworca kolejki wąskotorowej w Józefowie, Szeroka, Lelewela, Cicha, Piotra Skargi.
 2. Bieg juniora – 1600 m: trasa biegu zostanie wyznaczona po pętli (1 pętla liczy 800 m), start
  i meta: Piotra Skargi 13, Spokojna, Górna, Szeroka, Piotra Skargi. 1600 m – dwie pętle.

VI. LIMIT I POMIAR CZASU

 1. W biegu Piątka po torze limit czasu wynosi 60 min. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu
  w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
 2. W marszu Nordic Walking limit czasu wynosi 80 min. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
 3. W biegu na 1600 m limit czasu wynosi 15 minut, uczestnicy, którzy nie ukończą biegu
  w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

We wszystkich kategoriach obowiązywał będzie elektroniczny pomiar czasu.

VII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który dostępny będzie na stronie: http://szkoly.akwinata.edu.pl do 6 czerwca 2019 r. lub w biurze zawodów 8 czerwca 2019 w godzinach wydawania numerów startowych.

Łączny limit uczestników dla wszystkich kategorii wynosi 300 osób.

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa przez osoby niepełnoletnie jest pisemna zgoda rodziców bądź prawnych opiekunów.
 2. Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości.
 3. Warunkiem udziału w biegach jest własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach na własną odpowiedzialność lub przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do udziału w biegach. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik jednocześnie zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu.
 4. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić roszczeń od organizatorów.
 5. Uczestnicy biegów zobowiązani są zachowywać szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 6. Podczas zawodów wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte do koszulek sportowych na piersiach. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 7. Zawodnicy kategorii Nordic Walking zobowiązani są zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas rozgrzewki oraz marszu aby nie uderzyć lub nie ukłuć kijkiem innych uczestników marszu i biegu.
 8. Zawodnicy kategorii Nordic Walking pokonują trasę zawodów marszem, z kijkami.
 9. Marsz Nordic Walking ma charakter czysto rekreacyjny, pomiar czasu będzie prowadzony. W marszu nie będzie prowadzona klasyfikacja. Wśród wszystkich uczestników marszu będą rozlosowane nagrody.
 10. Uczestnicy biegów zobowiązani są bezwzględnego podporządkowania się służbom, łącznie z decyzją o przerwaniu biegu i zejściu z trasy.
 11. Niezwłocznie po przekroczeniu linii mety wszyscy zawodnicy zobowiązani są do zwrotu numeru startowego z chipem.
 12. Ze względów bezpieczeństwa w zawodach zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz osób poruszających się ze zwierzętami.

IX. KLASYFIKACJA

 1. Piątka po torze: z podziałem na kobiety i mężczyzn.
 2. Bieg na 1600 m – kategoria:
  • rocznik 2004–2006: z podziałem na dziewczęta i chłopców,
  • rocznik 2000–2003: z podziałem na dziewczęta i chłopców.

X. NAGRODY

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymują pamiątkowy medal.

XI. IMPREZY TOWARZYSZĄCE

 1. Biegi dla dzieci – rozgrywane na ul. Piotra Skargi w następujących kategoriach:
  • bieg najmłodszych – (roczniki 2018, 2017, 2016, 2015) – 50 m
  • bieg dzieci – (roczniki 2014, 2013, 2012, 2011) – 150 m
  • bieg młodzików – (roczniki 2010 – 2009, 2008 – 2007) – 300 m

Dla pierwszych trzech uczestników biegu młodzików nagrody rzeczowe. Dla wszystkich uczestników dyplomy.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie i jego ostatecznej interpretacji.
 3. Organizatorzy zapewniają podstawową opiekę lekarską.
 4. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, przy ograniczonym ruchu ulicznym.
 5. Dane osobowe zawodników zostaną wykorzystane wyłącznie do celów imprezy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 6. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, strona internetowa itp.).
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania zawodów lub ich przerwania.
 8. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.